Jezus żyje i dziala dziś - ewangelia św. Marka

Wakacje to dobry czas na odnowienie swojej relacji z Bogiem. Dlatego pomyślałem, aby zaproponować rekolekcje biblijne ze św. Markiem: Jezus żyje i działa dziś. "Co chcesz, abym Ci uczynił" Mk 10,51.

Dlaczego akurat z tym świętym? Bo jest autorem pierwszej, najstarszej Ewangelii. Według kard. C.M. Martiniego, 4 ewangelie, to 4 etapy formacji ucznia Jezusa ku pełni życia chrześcijańskiego: 1. Ewangelia Marka - wybór Jezusa i stanięcie po Jego stronie, 2. Mateusz to tzw. "ewangelia katechetów" dla chrześcijan nawróconych głównie z judaizmu, opisuje życie chrześcijanina we wspólnocie 3. Łukasz - ewangelia ewangelizatorów, teologów, odkrywających obecność Boga działającego dziś. 4. Jan - to ewangelia mistyków, opisująca zjednoczenie z Bogiem, podjęcie służby w małżeństwie, kapłaństwie, życiu zakonnym, we wspólnocie, itp.

W Centrum Formacji Duchowej salwatorianów w Krakowie i Trzebini prowadzone są 9-cio dniowe rekolekcje lectio divina z poszczególnymi ewangelistami: uwierzyć Jezusowi (Marek), Powierzyć się Jezusowi (Mateusz), Pogłębić wiarę w Jezusa (Łukasz), Trwać w Jezusie (Jan). rekolekcje odbywają się w klimacie pustyni w milczeniu z indywidualnym kierownictwem duchowym. Nie ukrywam, że od kilku lat, sam korzystam z tej formy formacji biblijnej i polecam ją też innym.

1.Jan Marek Izraelita, jest twórcą gatunku literackiego zwanego ewangelią oraz autorem najstarszej ewangelii powstałej między 60-70 r. po Chr. W domu Jego matki w Jerozolimie pierwsi chrześcijanie spotykali się na modlitwie. Prawdopodobnie należał do szerszej grupy uczniów Jezusa. Towarzyszył też wyprawom misyjnym św. Pawła i Barnaby, a następnie św. Piotrowi  w Rzymie. Tam spisał głoszoną przez niego ewangelię.

2.Ewangelia wg św. Marka była skierowana głownie do chrześcijan nawróconych z pogaństwa. Dlatego autor podkreśla w niej szczególnie cuda Jezusa: uzdrowienia, egzorcyzmy (Mk 1,23-34; 40-45), odpuszczanie grzechów (Mk 2,1-12), uciszenie burzy (Mk 4,35-41), rozmnożenie chleba (Mk 6,30-44) chodzenie po wodzie (Mk 6,45-52). Mają one wykazać, że Jezus jest prawdziwym Synem Bożym, tym, który wyzwala ludzi od grzechów, leczy choroby duszy i ciała, obdarza nowym życiem w przyjaźni z Bogiem.

3. Dla nas ważne jest to, że Jezus po zmartwychwstaniu nadal żyje i działa wśród nas, chce uzdrawiać nasze dusze, serca i ciała, napełniać nas swoją miłością. Cuda które czynił podczas swojego pobytu na ziemi nadal mają miejsce m.in. w sanktuariach, podczas Mszy z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie, w grupach samopomocowych, gdzie ludzie uwalniani są od swoich nałogów. Ale to nie wszystko. tak naprawdę, to Bóg jest stale aktywnie obecny w naszym życiu. W każdej sekundzie jest przy nas, kocha nas, troszczy się i czuwa nad nami. Nie zawsze potrafimy to dostrzegać w drobiazgach, konkretach każdego dnia, gdyż jest to obecność dyskretna, niemniej realna i dostrzegalna. Potrzeba wrażliwości serca, aby ją widzieć i za nią dziękować, uwielbiać Pana, który jest Emmanuelem - Bogiem z nami.

4. Aby przyjąć uzdrowienie od Jezusa trzeba uznać własną niemoc, bezsilność wobec grzechów, nałogów, przychodzić do Jezusa z wiarą w Niego, słuchać Jego słowa, powierzać Mu swoją wolę i swoje życie jako jedynemu Mistrzowi, Panu i Zbawicielowi, przebaczać, pracować nad sobą i swoimi wadami, wynagradzać krzywdy, modlić się, być czujnym, ewangelizować we wspólnocie uczniów (Mk 5,35-43; 14-29). Ważne jest zaangażowanie w codzienną modlitwę słowem Bożym, rachunek sumienia, życie sakramentalne: częstą Eucharystię (kilka razy w tygodniu a najlepiej codziennie), comiesięczną spowiedź (a może raz na 2 tygodnie), adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie, znaleźć czas na rekolekcje (min. raz w roku, a najlepiej częściej).