O stronie

Ewangelia nadziei

Podczas rozmowy z Żydami Jezus powiedział: "Jeśli pozostaniecie wierni mojej nauce będziecie rzeczywiście moimi uczniami i poznacie prawdę a prawda uczyni was wolnymi" (J 8,31). Oni odpowiedzieli, że są potomkami Abrahama i nigdy nie byli poddani w niczyją niewolę. Trudno to zrozumieć, biorąc pod uwagę, że w czasach Jezusa Palestyna znajdowała się pod okupacją Rzymian. W swojej historii Izraelici doświadczyli także niewoli egipskiej, uprowadzenia do Asyrii, Babilonii, najazdu Seleucydów, z którymi walczyli o wolność polityczną i religijną. Jezusowi jednak chodziło o co innego; Każdy kto popełnia grzech, staje się niewolnikiem grzechu, a z tej niewoli oswobadza jedynie Syn Boży, który przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabła. 

Słowo "ewangelia" oznacza dobrą wiadomość o zwycięstwie. W starożytności chodziło tu o zwycięstwo jakiegoś wodza, króla nad wrogami. W Nowym Testamencie ewangelia to dobra, radosna nowina o zwycięstwie Syna Bożego nad szatanem, grzechem, śmiercią i wszelkimi zniewoleniami, nałogami. Jezus jest naszym królem, który za nas pokonał wroga ludzkości, księcia ciemności i przynosi nam wolność oraz godność dzieci Bożych, którą otrzymujemy na chrzcie. Z Chrystusem, naszym bohaterem, jak Go nazywał o. R. Cantalamessa, wszystko jest możliwe... Zadaniem chrześcijan jest opiewać to radosne zwycięstwo...

W 28.06.2003 r. w wigilię uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła, Jan Paweł II przekazał Kościołowi adhortację „Ecclesia in Europa. O Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele, jako źródło nadziei dla Europy”. Dokument był podsumowaniem prac synodu biskupów dla Europy, który obradował w dniach 1-23.10.1999 r. Łacińskie słowo adhortatio znaczy zachęta. Tak więc nauczanie Jan Pawła II stanowi swoiste przynaglenie do nowej ewangelizacji, do gorliwego przepowiadania i niesienia współczesnym mężczyznom oraz kobietom niezależnie od wieku, wykształcenia, pozycji społecznej, stanu zdrowia, czy posiadania itp.,  radosnego orędzia dobrej nowiny o miłosiernym Bogu, który stworzył i kocha każdego człowieka oraz o Jego Synu Jezusie Chrystusie, posłanym, aby wyzwolić nas z niewoli własnych słabości, egocentryzmu, grzechów, zła… Każdy, a zwłaszcza ludzie doświadczający swoich słabości, przytłoczeni grzechami, uwikłani w nałogi, potrzebują  nadziei na prawdziwą wolność… Tę nadzieję może dać, zmartwychwstały Jezus, będący Ewangelią, który żyje i działa dziś na różne sposoby pośród swego ludu we wspólnocie Kościoła Katolickiego, ale też niekiedy poza Jego strukturami… Mam na myśli nie tylko braci odłączonych: chrześcijan prawosławnych, czy protestantów, anglikanów, ale myślę o grupach samopomocowych opartych na programie 12 kroków i 12 tradycji. Chodzi o wspólnoty Anonimowych Alkoholików, Anonimowych Narkomanów, Anonimowych Hazardzistów, czy Anonimowych Seksoholików itp. Spotkania grup samopomocowych często odbywają się w salkach w katolickich parafiach. Korzystają z nich w dużej mierze katolicy zniewoleni nałogami, którzy właśnie tam mają możliwość odzyskania wolności, dzięki ufności składanej w Bogu, oraz pomocy innych ludzi. Niestety nie są to ruchy katolickie, ani nawet chrześcijańskie, choć AA wywodzi się z chrześcijańskich (protestanckich) grup oksfordzkich. Założyciel AA, Bill Wilson świadomie zrezygnował z chrześcijańskiego charakteru ruchu, aby ułatwić wejście doń ludziom różnych religii, wyznań i niewierzącym. Zapomniał, że tylko w Jezusie jest prawdziwa wolność i szczęście, tylko On wyzwala, choć posługuje się różnymi środkami.

Syn Boży został posłany przez Ojca, aby w mocy Ducha Św., głosić dobrą nowinę ubogim, więźniom wyzwolenie, niewidomym przejrzenie, aby zniewolonych czynić wolnymi, i obwoływać rok łaski od Pana (por. Łk  4,18-19). Ta strona powstała, aby nieść nadzieję osobom doświadczającym swoich ograniczeń, słabości oraz uzależnień… Zawiera ona artykuły, które pisałem na przestrzeni kilku lat w różnych okolicznościach… Staram się w nich dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem… To wszystko, co się będzie na niej działo powierzam Bogu Ojcu, przez Chrystusa w Duchu Świętym, przez wstawiennictwo Maryi. Ona jest gwiazdą nowej ewangelizacji, niepokalanie poczętą, pełną łaski, oblubienicą Ducha Św., wolną od grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, oraz wszelkiej pożądliwości... O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami,  którzy się do ciebie uciekamy.... Życzę owocnej lektury.

P. Ch.