O stronie

Ewangelia nadziei

Podczas rozmowy z Żydami Jezus powiedział: "Jeśli pozostaniecie wierni mojej nauce będziecie rzeczywiście moimi uczniami i poznacie prawdę a prawda uczyni was wolnymi" (J 8,31). Oni odpowiedzieli, że są potomkami Abrahama i nigdy nie byli poddani w niczyją niewolę. Trudno to zrozumieć, biorąc pod uwagę, że w czasach Jezusa Palestyna znajdowała się pod okupacją Rzymian. W swojej historii Izraelici doświadczyli także niewoli egipskiej, uprowadzenia do Asyrii, Babilonii, najazdu Seleucydów, z którymi walczyli o wolność polityczną i religijną. Jezusowi jednak chodziło o co innego; Każdy kto popełnia grzech, staje się niewolnikiem grzechu, a z tej niewoli oswobadza jedynie Syn Boży, który przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabła (por. 1J 3,8).

Słowo "ewangelia" oznacza dobrą wiadomość o zwycięstwie. W starożytności chodziło tu o zwycięstwo jakiegoś wodza, króla nad wrogami. W Nowym Testamencie ewangelia to dobra, radosna nowina o zwycięstwie Syna Bożego nad szatanem, grzechem, śmiercią i wszelkimi zniewoleniami, nałogami. Jezus jest naszym królem, który za nas pokonał wroga ludzkości, księcia ciemności i przynosi nam wolność oraz godność dzieci Bożych, którą otrzymujemy na chrzcie. Z Chrystusem, naszym bohaterem, jak Go nazywał o. R. Cantalamessa, wszystko jest możliwe... Zadaniem chrześcijan jest opiewać to radosne zwycięstwo...

W 28.06.2003 r. w wigilię uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła, Jan Paweł II przekazał Kościołowi adhortację „Ecclesia in Europa. O Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele, jako źródło nadziei dla Europy”. Dokument był podsumowaniem prac synodu biskupów dla Europy, który obradował w dniach 1-23.10.1999 r. Łacińskie słowo adhortatio znaczy zachęta. Tak więc nauczanie Jan Pawła II stanowi swoiste przynaglenie do nowej ewangelizacji, do gorliwego przepowiadania i niesienia współczesnym mężczyznom oraz kobietom niezależnie od wieku, wykształcenia, pozycji społecznej, stanu zdrowia, czy posiadania itp.,  radosnego orędzia dobrej nowiny o miłosiernym Bogu, który stworzył i kocha każdego człowieka oraz o Jego Synu Jezusie Chrystusie, posłanym, aby wyzwolić nas z niewoli własnych słabości, egocentryzmu, grzechów, zła, depresji, lęków, nałogów… Każdy, a zwłaszcza ludzie doświadczający swoich słabości, przytłoczeni grzechami, uwikłani w nałogi, potrzebują  nadziei na prawdziwą wolność… Tę nadzieję może dać, zmartwychwstały Jezus, będący Ewangelią, który żyje i działa dziś na różne sposoby pośród swego ludu przede wszystkim we wspólnocie Kościoła Katolickiego i przez Kościół Katolicki.

W Kościele Katolickim mamy pełnię objawionej prawdy oraz pełnię środków zbawienia. Objawiona prawda zawarta jest w Biblii i Tradycji, nad którymi czuwa Urząd Nauczycielski Kościoła, czyli papież nauczający w jedności z biskupami np. przez sobory, dokumenty papieskie, dokumenty kongregacji watykańskich itp. Z pełnią objawionej prawdy łączy się pełnia środków zbawienia, czyli uwolnienia i uzdrowienia, przez które udzielane jest Boże życie. Chodzi tu przede wszystkim o siedem sakramentów świętych, o sakramentalia, modlitwę o uwolnienie, np. wg modelu 5-ciu kluczy, która można przeżyć w tzw. domach miłosierdzia (www.jezuici.dom.pl).  

Dla osób cierpiących z powodu różnych problemów, uzależnionych dedykowane są dwu letnie warsztaty „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia (www.12krokow.com.pl), oraz dla ich absolwentów chrześcijańskie wspólnoty 12 kroków, Dla osób zranionych w sferze seksualnej warsztaty „Strumienie życia” (www.strumieniezycia.pl) oraz wspólnoty o tej samej nazwie. Można też skorzystać z, kierownictwa duchowego, spowiedzi generalnej, modlitwy wstawienniczej, rekolekcji z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie (np.

www.tabor.rzeszow.pl , chrześcijańskiej terapii itp.

Syn Boży został posłany przez Ojca, aby w mocy Ducha Św., głosić dobrą nowinę ubogim, więźniom wyzwolenie, niewidomym przejrzenie, aby zniewolonych czynić wolnymi, i obwoływać rok łaski od Pana (por. Łk  4,18-19). Ta strona powstała, aby nieść nadzieję osobom doświadczającym swoich ograniczeń, słabości, nałogów, lęków, depresji itp. Zawiera ona artykuły, które pisałem na przestrzeni kilku lat w różnych okolicznościach… Staram się w nich dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem… To wszystko, co się będzie na niej działo powierzam Bogu Ojcu, przez Chrystusa w Duchu Świętym, przez wstawiennictwo Maryi, św. Michała archanioła, archaniołów, aniołów i wszystkich świętych, wśród których szczególnie drodzy są mi, np. apostołowie św. Piotr, św. Paweł, św. Jan, św. Andrzej, św. Jakub, św. Tomasz, św. Filip Bartłomiej, Juda Tadeusz, św. Maciej, Św. Augustyn, św. Benedykt, św. Ignacy z Loyoli, św. Jan Paweł II, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, św. Faustyna i wielu wielu innych.  Natomiast Maryja jest królowa aniołów i świętych, gwiazdą nowej ewangelizacji, niepokalanie poczętą, pełną łaski, oblubienicą Ducha Św., wolną od grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, oraz wszelkiej pożądliwości... O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami,  którzy się do Ciebie uciekamy i za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają i za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie... Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami! Dusze czyśćcowe wstawiajcie się za nami. Amen+ Życzę owocnej lektury.