Krok I Otworzyć sie na miłość Boga Ojca

 Poemat o Bogu Stwórcy i Artyście

„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (…)A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy ludzi na Nasz obraz, podobnych Nam. Niech panują nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad (Rdz 1,1.26-28) bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!» 

Stworzył więc Bóg ludzi na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył ich jako mężczyznę i kobietę.  Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». 

Ojcostwo Boga

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. (1 J 3,1)

Chrzest Jezusa

(…)W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie». (Mk1,1.0-11).

Prawda o stwórczej miłości Boga, jako Ojca, ma charakter fundamentalny dla tożsamości człowieka. Wszyscy ludzie przez fakt stworzenia duszy w momencie poczęcia, są umiłowanymi dziećmi Boga. Zatem każdy człowiek jest chciany i kochany przez Stwórcę, bez względu na okoliczności w jakich się począł. Podstawową tożsamością człowieka jest więc prawda o tym, że jest umiłowanym dzieckiem Ojca niebieskiego, który jest jego najlepszym tatą. Takim tatą, jakiego zawsze pragnął i za jakim tęsknił. Teksty z księgi Rodzaju mówią o stworzeniu ludzi jako mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo Trójcy Świętej (por. Rdz 1,25-27). Zarówno kobieta, jak i mężczyzna razem stanowią obraz Boga, który jest wspólnotą miłujących się Osób Boskich: Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Św. Bóg jest duchem, wydaje się, więc, że ludzie są Jego obrazem poprzez swój wymiar duchowy - duszę przejawiającą się przez rozum, wolę i sumienie. Ludzie są wizerunkiem Najwyższego także przez swoje ciała, ponieważ zostali stworzeni na obraz Syna Bożego, który w kluczowym momencie historii zbawienia, przyjmie naturę ludzką. Jeśli chodzi zaś o podobieństwo, to prawdopodobnie jest tu mowa o życiu Bożym, czyli stanie pierwotnej sprawiedliwości, łasce uświęcającej, otrzymanej od Stwórcy. Łaskę tą pierwsi ludzie utracili na skutek grzechu pierworodnego. Dopiero Syn Boży przez swoje dzieło odkupienia przywrócił ludziom możliwość życia w bliskości z Ojcem wyjednując łaskę uświęcającą otrzymywaną po raz pierwszy na chrzcie św.