Krok III. Uwierzyliśmy, że Syn Boży nas odkupił, że nas wyzwala i uzdrawia

Uwierzyliśmy

Wiara, to z jednej strony przyjęcie za prawdę tego, co Bóg objawił o sobie w swoim słowie w Piśmie św. (słowa, czyny, wydarzenia), a Kościół do wierzenia podaje.

Z drugiej strony wiara jest zaufaniem, przylgnięciem do Boga, powierzeniem się Mu. Chodzi o to, aby przyjąć treści zawarte w Biblii interpretowanej w Kościele, zaufać słowu Bożemu i być Mu posłusznym. Tak, aby słowo Boże stało się normą i głównym punktem odniesienia w życiu człowieka, w tym także człowieka uzależnionego. „Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych (… )Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają” (Hbr 11,1-3.6).

Św. Paweł pisał, że Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i poznali prawdę. Albowiem jeden jest Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek – Jezus Chrystus, który wydal samego siebie jako okup za wszystkich  (por. 1 Tm 2,4-6). Przy tym wiara w rozumieniu biblijnym jest sprawą osobistą, bo przynależy do osoby, zależy od jej świadomej i dobrowolnej decyzji, ale nie jest sprawą prywatną, przeżywaną tylko w głębi własnego serca. „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10,32-33). W grupach samopomocowych powstałych na bazie programu 12 kroków i 12 tradycji AA, wiara religijna traktowana jest jako sprawa indywidualna, prywatna. Koncepcja Boga jest pozostawiona subiektywnym odczuciom członków, stąd na mityngach AA, SA NA itp. niektórzy stosują określenie „moja Siła Wyższa”, „mój Bóg”, trochę tak, jakby każdy miał „swoją prywatną” Siłę Wyższą, „swojego Boga”, „swoją religię”, nawet jeśli członkowie tych grup są w większości przypadków katolikami itp. Sformułowanie uwierzyliśmy, że Syn Boży nas odkupił i że nas wyzwala i uzdrawia, zakłada, że to nie jest tylko „prywatna” decyzja pojedynczej osoby, ale chodzi o decyzję uczestników grupy biblijnej lub warsztatów. Chodzi tu o wyjście z subiektywizmu w kierunku decyzji osobistego przyjęcia obiektywnej prawdy objawionej w Piśmie św. i nauczanej przez Kościół katolicki. Tym bardziej, że w świetle tegoż nauczania, wiara w Kościele ma charakter nie tylko indywidualny, ale też wspólnotowy (KKK 166-167).