Jak się modlić? – rozważania nt. "Ojcze nasz"

Najlepiej uczyć się modlitwy od ludzi, którzy się modlą, którzy są zaprzyjaźnieni z Bogiem. Dla chrześcijan wzorem życia jest Jezus. Czy Jezus się modlił? Przecież był Synem Bożym, Bogiem, zatem jeśli już, to do kogo się modlił i w jakim celu?

 

1.Chrześcijaństwo to relacja z Trójcą Św., którą budujemy przez modlitwę. Modlitwa to spotkanie i rozmowa, dialog z miłującym nas Ojcem. W chrześcijaństwie to słuchanie tego, co Ojciec przez Chrystusa w Duchu Św. ma nam do powiedzenia, trwanie w Jego obecności, spotykanie się z Nim. Aby Boga usłyszeć bardzo ważne, jest by słuchać Jego słowa zawartego w Biblii i Tradycji, nauczane przez Kościół. Rozróżniamy modlitwę indywidualną i wspólnotową, ustną i w ciszy (medytację, „rozmyślanie”). Można modlić się, wykorzystując gotowe modlitwy oraz własnymi słowami, spontanicznie. Zarówno jedna jak i druga modlitwa jest potrzebna.

2.Żydzi modlili się psalmami (150), których uczyli się na pamięć. Podobnie modlił się P. Jezus. Ewangeliści zwłaszcza św. Łukasz piszą, że Chrystus wielokrotnie się modlił do Boga Ojca, np. od dziecka uczestniczył w pielgrzymkach do Jerozolimy na święto paschy (Łk 2,41-52), podczas chrztu w Jordanie (Łk 3,21-22) na pustyni przed rozpoczęciem publicznej działalności (Mk 1,12-13; Łk 4,1-12), chodził do synagogi w szabat (Mk 1,21-22; Łk 4,16-19), modlił się wczesnym rankiem (Mk 1,35-39), nocą, np. przed wyborem apostołów (Łk 6,12-16), przed rozmnożeniem chleba (Łk 9,10-17), na górze Tabor (Łk 9,28), podczas ostatniej wieczerzy (Łk 2,14-18), przed swoją męką w ogrodzie oliwnym (Łk 22,39-46), kiedy umierał na krzyżu (Łk 23,33-34).