Modlitwa za rządzących

„Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością” (2 Tm 2,1).

Zazwyczaj nie wypowiadam się na tej stronie na temat bierzących spraw politycznych. Nie śledzę wydarzeń politycznych i nie komentuję ich. Strona ewangelianadziei.pl ma służyć ewangelizacji i katechezie, albo inaczej mówiąc katechezie ewangelizacyjnej, ze szczególnym akcentem na Ewangelię wolności, której uosobieniem jest Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, Ten w którym jest pełnia autentycznej wolności. Chodzi o wyzwolenie  z niewoli szatana, kłamstwa, grzechu, zniewoleń, nałogów, depresji, lęków itp. Chodzi też o wolność ku autentycznym wartościom, ku wierze w Trojjedynego Boga i zaufanie Najwyższemu, oraz pokładanie nadziei w Nim w Kościele katolickim, wolność ku prawdzie, miłości rozumianej jako służba i bezinteresowny dar z siebie, wolność ku małżeństwu rozumianemu jako monogamiczny związek mężczyzny i kobiety itp.

Abyśmy mogli żyć w wolności wewnętrznej, potrzeba pielęgnowanej wiary, regularnej, wytrwałej modlitwy słowem Bożym, liturgią i w ogóle modlitwy, pracy nad sobą nad swoimi wadami, słabościami itp. Do wolności zewnętrznej potrzeba odpowiedniej władzy, która uszanuje prawo naturalne, z prawem człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci na czele, prawa pokrywającego się z dekalogiem. Prawdopodobnie właśnie dlatego św. Paweł    apostoł pisze w liście do Tymoteusza o potrzebie modlitwy za rządzących, o światło i moc Ducha Św., aby mądrze sprawowali władzę, w duchu służby narodowi, ludziom o troski o dobro wspólne.

Potrzeba też modlitwy za obywateli, aby brali odpowiedzialność za swój kraj, swoją Ojczyznę biorąc udział w wyborach samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich, wybierając odpowiednich, uczciwych, prawych ludzi. Jest to obowiązek wynikający z IV przykazania Bożego: „Czcij Ojca swego i matkę swoja, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi.” (Wj 20,12). Ojczyzna jest taka „matką”, za która jesteśmy odpowiedzialni i o którą trzeba dbać dla naszego dobra. Dlatego powierzam Bogu przez wstawiennictwo Maryi, patronów naszej Ojczyzny i wszystkich świętych, naszą ojczyznę, wszystkich Polaków, parlamentarzystów, rząd i prezydenta RP, prosząc o potrzebne siły, mądrość i łaski dla nich. Królowo Polski, módl się za nami! Aniołowie i archaniołowie, módlcie się za nami! Wszyscy święci i dusze czyśćcowe, módlcie się za nami!