Działalność św. Piotra i św. Pawła - str 2

2. Św. Paweł jest moim patronem z bierzmowania. Nie był to wybór świadomy. Tak ma na imię mój kuzyn, z którym spędzałem kiedyś sporo czasu. Niemniej bardzo lubię tego świętego. Jest dla mnie wzorem gorliwości, zaangażowania, wytrwałości w ewangelizacji, mimo wielu przeciwności. Też miał swoje słabości, jakiś „oścień” (zaostrzony kij którym poganiało się osła), który go uwierał i z którym się zmagał. Nie wiadomo dokładnie, co to było: czy wyrzuty sumienia z powodu prześladowania chrześcijan, czy uciążliwa choroba (np. oczu), czy też  upokarzające pokusy (np. zmysłowe), a może wszystkie te trzy rzeczy na raz? Dlatego Paweł trzykrotnie prosił Jezusa o uwolnienie od tego cierpienia „Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował - żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz [Pan] mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali” (2 Kor 12,7-9). Z tego powodu, również ten święty jest mi bliski. Mamy swoje słabości, może nawet nałogi, jak wielu ludzi. Bogu to nie przeszkadza, aby powoływać nas do bycia uczniami Jezusa, słuchania Jego słowa, naśladowania Go i bycia ewangelizatorami.

3. Św. Szaweł (hbr. Saul upragniony, pożądany) -Paweł (łac. paulus-mały), ur. w 10 r. po chr. w Tarsie. Był Żydem z obywatelstwem rzymskim. Świetnie wykształcony Piśmie św., jego nauczyciele był m.in. Gamaliel, należał do stronnictwa faryzeuszów, którzy gorliwe przestrzegali żydowskiego prawa. Był zaciekłym prześladowcą chrześcijan, uważając ich za sekciarzy, którzy odwodzą Żydów od prawdziwej wiary w jedynego Boga Jahwe. Dyszał żądzą mordowania uczniów Pana. Wielu z nich wtrącił do wiezienia. Pilnował szat tych, którzy kamienowali Szczepana. Nawrócił się w drodze do Damaszku, gdzie chciał aresztować kolejnych chrześcijan. Wtedy ukazał mu się zmartwychwstały Chrystus i wezwał go do opamiętania się. Pod wpływem tego spotkania Szaweł stracił wzrok, więc zaprowadzono go do miasta, gdzie trzy dni pościł i rozważał usłyszane słowo Jezusa. Następnie przyjął chrzest z rąk Ananiasza, którego Jezus posłał, aby go uzdrowił, ochrzcił i przekazał mu słowo o tym, że Syn Boży powołuje go, by był apostołem pogan. Później przebywał jakiś czas w Arabii, rozważając przeżyte doświadczenia. Następnie wrócił do Damaszku, gdzie stał się gorliwym głosicielem Ewangelii wśród Żydów. Dlatego musiał uciekać z miasta, bo chciano go zabić jako zdrajcę. Stał się też ewangelizatorem pogan (Dz 9,1-19). Razem z Barnabą odbył wiele podróży do krajów basenu morza śródziemnego, gdzie nauczał, zakładał wspólnoty chrześcijańskie, później pisał do nich listy. 13 z nich jest w Nowym Testamencie. Miał wielu współpracowników, np. Łukasza, Marka, Barnabę, Tymoteusza, Tytusa, Sylasa i wielu innych. Znienawidzony przez Żydów, którzy wielokrotnie usiłowali go zabić, był prześladowany, biczowany, kamienowany, aresztowany, więziony. Zmarł śmiercią męczeńską w Rzymie podczas prześladowań chrześcijan za panowania Nerona w 67 r. ścięty mieczem jako obywatel rzymski. Jego życie opisują dzieje apostolskie w Nowym Testamencie. Nazywany jest apostołem narodów. W liturgii wspominany jest 29.06 razem ze św. Piotrem oraz 25.01 (święto nawrócenia św. Pawła). Jest patronem prasy katolickiej, teologów i duszpasterzy, a zatem ewangelizatorów i katechetów, robotnic, tkaczy, tkaczy dywanów, siodlarzy, powroźników i wikliniarzy. Wzywany jest w przypadku skurczów i choroby uszu, ukąszenia przez węża, strachu, błaganiach o deszcz i o urodzaj.

Modlitwa: Panie Jezu, dziękuje Ci za przykład i świadectwo św. Piotra i Pawła. Proszę uzdalniaj mnie do bycia Twoim wiernym uczniem i dawania świadectwa wiary. Amen+

Pytania: 1. Kim był św. Piotr? Czego można się nauczyć od św. Piotra? 2. Podaj dwie daty, kiedy wspominamy św. Piotra apostoła. 3. Kim był św. Paweł? 4. Kogo patronem jest św. Paweł? 5. Czego można się nauczyć od św. Pawła? 6. Kiedy wspominamy św. Pawła apostoła (dwie daty)?