Nowe życie z Bogiem - chrzest

W tej katechezie chciałbym ukazać treść i znaczenie sakramentu chrztu.

Wprowadzenie: Zostałem ochrzczony 16.09, miesiąc i 2 dni po urodzeniu. Dziękuję Bogu za ten sakrament, a rodzicom, za to, że mnie ochrzcili i wychowywali w wierze. Bardzo wiele im zawdzięczam, zwłaszcza mamie. Dzięki niej, było mi dane przebudzić się do świadomego życia wiarą, która jest moim osobistym wyborem. W wieku 19 lat świadomie odnowiłem swój chrzest przyjmując Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela, oddając Mu swoje życie. Stało się to podczas rekolekcji seminarium odnowy wiary. Takiego przebudzenia życzę każdemu i każdej z Was. Aby każdy na nowo odkrył bogactwo tego sakramentu, oraz swoją godność bycia przybranym synem i córką Króla. Wydaje mi się, że niedoceniamy tego sakramentu, który wysłużył dla nas Jezus, za cenę swojej męki i śmierci na krzyżu. W tym sakramencie Bóg na nowo nas stworzył, dał nowe życie, dary Ducha św., pieczęć przynależności do Niego.

Notatka: 1. Chrztu nawrócenia i pokuty udzielał Jan Chrzciciel. Nie był to sakrament. Pan Jezus przyjął chrzest z rąk Jana, chociaż go nie potrzebował, ale solidaryzował się z grzeszną ludzkością. Prawdopodobnie Jezus chrzcił oraz czynili to Jego uczniowie (J 3,22; 4,1-2). Jezus ustanowił chrzest po zmartwychwstaniu, gdy nakazał apostołom i ich następcom głosić Ewangelię, wzywać do wiary, nawrócenia i chrzcić (Mk 16, 15-18; Mt 28,16-20; J 3,1-5). Apostołowie głosili Słowo Boże i udzielali chrztu.

2. Na początku chrześcijaństwa, chrztu udzielano osobom dorosłym, uwierzyły w Jezusa Chrystusa i nawróciły się do Niego. Chrzest przyjmowały też „całe domy”, rodziny, a więc także dzieci. Z czasem upowszechniła się praktyka udzielania chrztu dzieciom. W takim przypadku rodzice (opiekunowie prawni) wyznają wiarę, wyrzekają się szatana oraz zobowiązują się do wychowania swoich dzieci w wierze katolickiej. Szczepimy małe dzieci, aby chronić je przed chorobami. Podobnie należy chrzcić dzieci, aby mogły być oczyszczone z grzechu pierworodnego i poświęcone Bogu, aby je chronił przed złem i dawał nowe życie, oraz inne dary duchowe.

3.Chrzest jest pierwszym sakramentem, który przyjmuje się jeden raz. Skutki chrztu:

a) włącza człowieka w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, b) gładzi grzech pierworodny i wszystkie grzechy przed chrztem popełnione. c) Dzięki niemu stajemy się przybranymi dziećmi Boga, braćmi Jezusa i świątyniami Ducha Świętego. d) Otrzymujemy też nieusuwalną pieczęć dziecka Bożego, życie Boże (łaskę uświęcającą), cnoty boskie, moralne i 7 darów Ducha Świętego, e) włącza nas w misję prorocką, kapłańska i królewską Chrystusa, f) zostajemy włączeni do wspólnoty Kościoła

5. Chrztu udziela kapłan lub diakon, przez polanie głowy wodą i wypowiedzenie słów (imię) ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego oraz namaszczenie olejem świętym. Świeca oznacza światło wiary, biała szata łaskę uświęcającą. W razie niebezpieczeństwa śmierci może go udzielić każdy człowiek. Do chrztu potrzebna jest wiara i nawrócenie. W przypadku niemowląt rodzice i rodzice chrzestni wyrzekają się szatana, grzechu i zła, wszystkiego, co do niego prowadzi oraz wyznają wiarę w Trójcę św., Kościół, obcowanie świętych, zmartwychwstanie ciał i życie wieczne. 

6. Swoją przynależność do Boga (swój chrzest) możemy odnawiać i ożywiać poprzez:

a) obchodzenie rocznicy chrztu, oraz imienin, bo na chrzcie otrzymaliśmy imię, b) odnawianie przyrzeczeń chrzcielnych, c) kiedy żegnamy się wodą święconą możemy wyrzec się zła oraz wyznać wiarę w kochającego Boga Ojca, Jezusa naszego Przyjaciela, jedynego Zbawiciela i Pana oraz Ducha Świętego, który nas oświeca, ożywia i prowadzi, d) Przyjmując Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela.

Modlitwa: Panie Jezu, Ty znasz moje pragnienie miłości i szczęścia. Wierzę, że od Ciebie je otrzymałem i Tylko Ty możesz je spełnić. Otwieram przed Tobą moje serce i proszę abyś wypełnił je swoją miłością. Chcę należeć do Ciebie. Odnawiam dziś mój chrzest: wyrzekam się diabła, grzechu i wszystkiego, co do niego prowadzi. Wierzę w Ciebie Boże Ojcze, w Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela oraz Ducha Św. a także w Kościół, obcowanie świętych zmartwychwstanie ciał i życie wieczne. Tobie się powierzam. Amen+

Pytania: 1. Czy Jan chrzciciel udzielał sakrament chrztu? 2. Kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu? 3. Dlaczego powinno się chrzcić małe dzieci? 4. Kto może udzielać chrztu? 5. Jakie są skutki chrztu? 6. Jak możemy odnowić swój chrzest?