On umarł za mnie - Jezus najwyższy i wieczny kapłan

1.Ta katecheza łączy się ze świętem Jezusa najwyższego i wiecznego kapłana, które wprowadził do liturgii papież Benedykt XVI w 2013 r. i umieścił w czwartek po niedzieli zesłania Ducha św.

Wspomnienie zesłania Ducha św. na apostołów kończy okres wielkanocny. Rozważamy w nim tajemnicę zmartwychwstania Jezusa i tego jak przez 40 dni spotykał się z uczniami, wśród których były także kobiety, apostołami, aby umocnić ich w wierze i przygotować na swoje odejście do domu Ojca oraz inną niż do tej pory, niewidzialną obecność w słowie Bożym, pod postacią sakramentalnych znaków, we wspólnocie. Ktoś mógłby pomyśleć lub powiedzieć: znowu jakieś kościelne święto. Co ono ma wspólnego z moim życiem? Dlaczego miałbym się tym w ogóle interesować? 

2. Istotą chrześcijaństwa jest osobista relacja przyjaźni z Jezusem, Synem Bożym, który nas, Ciebie i mnie kocha i dla nas stał się człowiekiem. Z miłości oddał życie za każdego z nas, za nasze, moje i Twoje grzechy, umierając w mękach na krzyżu. To święto mówi o Jezusie, zwraca uwagę na Niego i tajemnicę Jego kapłaństwa. Jest też stosunkowo nowe oraz mało znane, stąd postanowiłem o nim krotko napisać. 

3. Kapłan to pośrednik między Bogiem a ludźmi, ktoś, kto zajmuje się kultem, czyli w ich imieniu składa Bogu ofiary, celebruje obrzędy religijne, modli się, mówi do Boga w imieniu ludzi oraz do ludzi w imieniu Boga. W Starym Testamencie kapłani składali Bogu ofiary w świątyni jerozolimskiej. Były to ofiary całopalne, uwielbienia, dziękczynienia, prośby i przebłagania za grzechy, składane głównie ze zwierząt i płodów roli. Ponieważ kapłani są grzesznymi ludźmi, na skutek grzechu pierworodnego i ich osobistych grzechów, stąd zanosili ofiary za ludzi, ale też i za samych siebie. Właściwie w ofierze liczy się postawa serca i intencja składającego. Jeśli zabraknie właściwej postawy pełnej pokory, wdzięczności, skruchy itd., to cała ta liturgia staje się pustym rytuałem. Wszystkie ofiary starego testamentu były naznaczone słabością ludzi i narażone na rytualizm. Zresztą choćby nie wiem jak ludzie się starali, to Bóg jest święty, a my jesteśmy grzeszni i nikt nie jest w stanie zadośćuczynić i wynagrodzić Stwórcy w pełni za swoje winy, a co dopiero za grzechy innych ludzi. 

4. Dlatego w Nowym Testamencie Bóg posłał swego jedynego Syna, który stał się człowiekiem w Jezusie z Nazaretu. Był On doskonale czysty, czyli wolny od wszelkiego grzechu, zła. Syn Boży łączy w sobie dwie natury boską i ludzką. Tylko On był w stanie być doskonale posłuszny Ojcu, aż do śmierci krzyżowej i w ten sposób zadośćuczynić Bogu za grzechy wszystkich ludzi wszechczasów. Dlatego Jezus jest najwyższym kapłanem, który złożyli Bogu najdoskonalsza ofiarę ze swego życia na ołtarzu krzyża. Chrystus pojednał ludzkość z Ojcem przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. On umarł za Ciebie i za mnie, za Twoje i moje grzechy, za grzechy każdego człowieka, abyśmy mogli żyć w bliskości z Bogiem na ziemi i po śmierci w niebie. Ten dar nowego życia w relacji z Bogiem otrzymujemy na chrzcie św. rozwijamy przez modlitwę, przystępowanie do sakramentów świętych, zwłaszcza pokuty i Eucharystii, czynienie dobra, itp.

5. W Wielki Czwartek, podczas ostatniej wieczerzy Jezus ustanowił sakramenty Eucharystii i kapłaństwa słowami. „To czyńcie na moja pamiątkę (Łk 22,19). „To” czyli Eucharystię, „czyńcie wy”, czyli apostołowie i ci następcy tj. biskupi i kapłani, „na moją pamiątkę”, czyli na pamiątkę ostatniej wieczerzy, oraz męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Wtedy w wielki czwartek, Pan Jezus „odprawił” z apostołami pierwszą mszę św. i udzielił im święceń kapłańskich. Msza z łaciny missa znaczy ofiara. Każda msza św. jest pamiątką i uobecnieniem ofiary Jezusa na krzyżu. Jezus najwyższy i wieczny Kapłan, jakby „podzielił się” swoim kapłaństwem z ludźmi, którzy w nim uczestniczą przez sakrament święceń kapłańskich. Jest to tzw. kapłaństwo hierarchiczne, albo służebne. Kapłani mają kontunuować misję Jezusa w Jego imieniu i w Jego osobie, czyli głosić sowo Boże, nauczać, sprawować sakramenty święte, towarzyszyć ludziom, prowadzić ich do Boga, do nieba, gromadzić we wspólnocie.   

6. Oprócz tego chrzest święty włącza nas, ochrzczonych w misję prorocka (słuchanie i głoszenie słowa Bożego, świadectwo życia), królewską (walkę ze złem w sobie i wokół siebie, służbę, modlitwę o uwolnienie) i kapłańską Chrystusa. Udział w misji kapłańskiej Jezusa to tzw. powszechne kapłaństwo wiernych. Polega ono na składaniu duchowych ofiar, czyli ofiarowaniu Bogu swego trudu, zmęczenia, modlitwy, pracy, wyrzeczeń, uczestnictwa w sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii dla zbawienia swojego i innych.  

Modlitwa: Boże dziękuję Ci za Jezusa, który ofiarował się za mnie i umarł za moje grzechy, dziękuję za sakrament kapłaństwa i za kapłanów, których postawiłeś na mojej drodze. Dziękuję za chrzest i za misje w która mnie włączyłeś. Powierzam Ci papieża, biskupów i kapłanów, o wytrwałość dla nich. Proszę o liczne i święte powołania kapłańskie. Pod Twoją obronę…

Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś Jednorodzonego Syna swojego Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, † spraw, aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, * okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pytania: 1. Co jest istotą chrześcijaństwa? 2. Kim jest Kapłan? 3. Na czym polegało kapłaństwo w Starym Testamencie? 4. Co to znaczy że Jezus jest najwyższym i wiecznym Kapłanem? 5. Na czym polega kapłaństwo służebne? 6. Na czym polega powszechne kapłaństwo wiernych?