Pojęcie i podział religii

W tej katechezie, chciałbym przedstawić temat religii, nie jako przedmiotu nauczanego w szkole, ale jako pewnego zjawiska, postawy ludzi wobec Boga. Chciałbym też wyjaśnić, jak dzielimy religie, co to znaczy, że niektóre religie są objawione przez Boga, a inne, nie, wyjaśnić pojęci religioznawstwa i teologii.

„Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem - mówię prawdę, nie kłamię - nauczycielem pogan we wierze i prawdzie”
(1 Tm 2,1-7). „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach” (Hbr 1,1-4).

Powyższe teksty pokazują jednoznacznie, że jest jeden Bóg, który najpełniej dał się poznać, czyli objawił się w osobie Jezusa Chrystusa. Jest On Synem Bożym, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Swoje Bóstwo udowodnił przez swoje zmartwychwstanie. Dziś wielu ludzi uważa, że każda religia jest dobra, albo że wszystkie religie właściwie mówią o tym samym. To nie do końca tak jest. Religie różnią się między sobą i to niekiedy bardzo. Są między nimi poważne różnice, nieraz sprzeczności. Np. chrześcijanie uważają Jezusa za Syna Bożego, Żydzi za bluźniercę, a muzułmanie za proroka. I kto właściwie ma rację? W świetle powyższych tekstów Nowego Testamentu, rację mają chrześcijanie. Jezus udowodnił, że jest Bogiem, przez swoje cuda, a zwłaszcza przez zmartwychwstanie.   

Notatka:

1. Religia to świadoma i dobrowolna więź między ludźmi a Bogiem. Obejmuje wierzenia, księgi święte (np. Biblia, Koran), kult (świątynie, kapłanów, obrzędy) modlitwy i zasady moralne. W rzeczywistości występują konkretne religie, które powstały ponieważ ludzie poszukiwali prawdy o początku, celu i sensu życia.

2. Nauka o religiach to religioznawstwo, (to takie spojrzenie na religie trochę jakby z punktu widzenia niewierzącego) a nauka o Bogu, to teologia. Każda religia ma swoją teologię. Katolicka teologia opiera się na Biblii, Tradycji i nauczaniu Kościoła.

3. Religie dzielimy na:

a) monoteistyczne (wiara w jednego Boga): judaizm, chrześcijaństwo, islam

b) politeistyczne (wiara w wielu bogów), np. buddyzm, hinduizm, wierzenia Greków, Rzymian, Egipcjan.

c) objawione przez Boga. Religie te powstały nie tylko dlatego, że ludzie poszukiwali Boga, ale przede wszystkim dlatego, że Bóg  sam ludziom dał się poznać (objawił się). Z chrześcijańskiego punktu widzenia religiami objawionymi są judaizm i chrześcijaństwo. Przy czym judaizm odrzucił Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. Zatrzymał się na objawieniu zawartym w starym przymierzu zawartym z Mojżeszem (tzw. Stary Testament). Dobry Bóg najpełniej się objawił przez swojego jedynego Syna, który stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie, nauczał, uzdrawiał i uwalniał, ustanowił sakramenty święte, założył Kościół, umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał (Hbr 1,1-4).

d) nieobjawione są to pozostałe religie. Kościół Katolicki naucza, iż w każdej religii znajdują się elementy prawdy i dobra. Każdy może być zbawiony, jeśli uwierzy w Trójce Świętą, nawróci się i przyjmie chrzest. Jeśli ktoś nie mógł poznać Jezusa, a żyje zgodnie z poprawnie ukształtowanym sumieniem w oparciu o prawo naturalne (uniwersalne normy i zasady obowiązujące zawsze i każdego pokrywające się z dekalogiem) też może być zbawiony. Wynika to z tego, że Bóg stwarza duszę każdego człowieka w momencie poczęcia.  Zatem wszyscy ludzie są Jego stworzeniami, odkupionymi z niewoli szatana i grzechu przez śmierć Chrystusa. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzi zostali zbawieni i poznali prawdę (1 Tm 2,3-4).

4. Dialog międzyreligijny – to wzajemny szacunek, życzliwość, poznawanie się i współpraca między wyznawcami różnych religii.

Modlitwa: Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.