Jedyny ratownik - Zbawiciel

Chciałbym ukazać kim jest Jezus, czym jest zbawienie, historia zbawienia, moja osobista historia zbawienia. Pragnę wskazać, że jedynym ratunkiem, rozwiązaniem we wszelkich problemach dla nas jest właśnie On - Jezus z Nazaretu, człowiek, który jest także Bogiem.

„Jezus powiedział do Nikodema: „A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,  aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.  Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłałswego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.” (J 3,14-18).

Notatka:

1.Zbawienie w Starym Testamencie to ratunek od nieszczęść doczesnych: chorób, głodu, nędzy, niewoli, śmierci, itp. W NT to Jezus uzdrawia z chorób fizycznych, psychicznych i duchowych. Chrystus uwalnia, szczególnie z niewoli szatana i grzechu, ratując nas od piekła. Daje też nowe życie w bliskości z Bogiem otrzymywane na chrzcie, umacniane i odnawiane w sakramentach świętych. Po śmierci daje życie wieczne.

2. Historia zbawienia została opisana w Biblii w postaci dziejów ludzkości od stworzenia świata i ludzi, grzechu pierworodnego, obietnicy Zbawiciela (Rdz 3,1-20) tzw. prehistoria biblijna, przez dzieje Abrahama, narodu wybranego, aż do wypełnienia obietnicy zbawienia w Jezusie Chrystusie. W Nim wypełniły się wszystkie proroctwa i zapowiedzi zawarte w ST (Hbr 1,1-4, Dz 13,13-40). W centrum historii zbawienia jest wcielenie Syna Bożego, Jego śmierć i zmartwychwstanie. Jej zakończeniem będzie powtórne przyjście Chrystusa na sąd, kiedy ostatecznie pokona wszelkie zło (Mt 25,31-46).

3. Moja historia zbawienia. Każdy z nas ma swoją historię życia, która rozpoczęła się w momencie poczęcia i nigdy się nie skończy. Mamy bowiem duszę nieśmiertelną, która będzie żyła wiecznie. W tej historii być może było wiele przeżyć ciepłych, radosnych, pogodnych, szczęśliwych, które uwieczniamy. Mogły też być chwile trudne, naznaczonych lękiem, cierpieniem, samotnością, lub wstydem, które może chcielibyśmy zapomnieć. Ważne, aby mieć śniadość, że Bóg jest obecny w każdej sekundzie tej historii, i nigdy nie zostawia nas samych, bo jest Emmanuelem, Bogiem z nami i obiecał nam, że zawsze będzie przy nas (Mt 1,23; 28,20). Podobnie jak w centrum historii zbawienia jest narodzenie Jezusa, tak w centrum naszej historii może być decyzja o odnowieniu chrztu i wyborze Jezusa na jedynego Pana i Zbawiciela (Rz 10,10).

4. Jedyny Zbawiciel. W świetle Pisma Św. i nauczania Kościoła katolickiego, Syn Boży stał się człowiekiem w Jezusie z Nazaretu. Jest On prawdziwym Bogiem i człowiekiem, który nas odkupił z niewoli szatana, grzechu i śmierci (J 3,16-17). Uczynił to ponieważ za nas cierpiał, umarł, zmartwychwstał i zesłał nam Ducha Św. Dlatego tylko Chrystus może nas uratować od śmierci wiecznej i dać nam nowe życie w bliskości z Bogiem. Tylko On może nas uzdrawiać z chorób duszy, psychiki i ciała, uwalniać, dać nam pokój serca i szczęście. Nie ma innego Zbawiciela (Dz 4,12).

5. Oczekiwania Izraela. Niestety Izraelici spodziewali się przywódcy politycznego, który wyzwoli ich spod okupacji rzymskiej, dlatego wielu z nich nie uznało w Jezusie obiecanego mesjasza. Po Jego śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu oraz zesłaniu Ducha św., apostołowie i uczniowie kontynuowali misję Jezusa, głosząc Ewangelię, co trwa do naszych czasów. W świetle Biblii nauczania Kościoła katolickiego, Jezus jest Synem Bożym, drugą osobą Trójcy Św., jedynym Panem (Bogiem) i Zbawicielem.

6. My też mamy swoje oczekiwania i nie zawsze Bóg je spełnia tak, jak byśmy chcieli. Warto mimo wszystko Mu zaufać, pytając kim jest Jezus dla mnie?

Modlitwa: Jezu, chcę uznać, że jesteś moim jedynym Zbawicielem. Tylko Ty możesz mnie uwolnić i uzdrowić, dać mi nowe życie, pokój serca i szczęście. Chcę należeć tylko do Ciebie. Amen.