Jak być naprawdę wolnym?

W tej katechezie, chciałbym ukazać, czym jest prawdziwa wolność, oraz że tylko Bóg przez Jezusa mocą Ducha Św. może nam dać prawdziwą wolność od lęków, niepokojów, grzechów, nałogów, depresji, itp.

 „Chrystus nas wyzwolił, abyśmy byli wolni” (Ga 5,1). „Każdy, kto popełnia grzech staje się niewolnikiem grzechu (…) „Jeżeli więc Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni” J 8,43-36

1.Być wolnym – móc świadomie i dobrowolnie podejmować decyzje, bez zewnętrznego lub wewnętrznego przymusu, nacisku, presji. Być wolnym to móc wybrać to, co prawdziwie dobre, szlachetne, piękne, bo to człowieka rozwija, uszlachetnia, a zło zniewala. Wg Biblii źródłem dobra, prawdy i piękna jest Bóg (Mk 10,18). Zatem być wolnym, to być posłusznym Bogu i pełnić Jego wolę. Bóg wyzwala, a grzech i szatan zniewalają (J 8,31-36).

2. Upadek pierwszych rodziców, skuszonych przez szatana spowodował bardzo poważne naruszenie więzi z Bogiem. Pojawił się lęk przed Bogiem i oskarżanie Go (Rdz 3,11-13). Grzech zaburzył też relację między pierwszymi małżonkami (wzajemne oskarżenia, skłonność do dominacji). Grzech zburzył też wewnętrzną harmonię w samym człowieku między rozumem, uczuciami i wolą. Zaciemnił Jego rozum i osłabił wolę. Ludzie stali się bardziej skłonni do złego niż do dobrego. Na szczęście Bóg obiecał Zbawiciela, który odkupi świat i wyzwoli ludzi (Rdz 3,15)

3. Syn Boży wyzwolił nas z niewoli grzechu, szatana i śmierci przez swoje posłuszeństwo Ojcu, wcielenie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie, posłanie Ducha Św., sakramenty. To zbawienie przyjmujemy przez wiarę, nawrócenie i chrzest. Tylko Jezus uwalnia. Obecnie Chrystus wyzwala nas:

a) z grzechu pierworodnego przez chrzest święty,

b) grzechów powszednich (tzw. lekkich) przez żal za grzechy i Komunię św., modlitwę słowem Bożym (przy grzechach lekkich nie jest konieczna spowiedź, aby przyjąć Komunię), przyznanie się do błędu, przeproszenie,

c) z grzechów ciężkich przez spowiedź (min. raz w miesiącu), Msza św. min. raz w tygodniu w niedzielę i święta.

d) z grzechów nałogowych przez częstą spowiedź (np. 1 raz na 2 tygodnie), częsty udział w Eucharystii, Komunię św. (kilka razy w tygodniu), modlitwę (kilka razy dziennie). Może to być np. Pismo św., różaniec, koronka do miłosierdzia Bożego, koronkę wyzwolenia (Jezu zmiłuj się nade mną, Jezu uzdrów mnie, Jezu zbaw mnie, Jezu uwolnij mnie), modlitwa o uwolnienie np. wg modelu 5-ciu kluczy. Modlitwa o uwolnienie może obejmować: prośbę do Ducha św., dziękczynienie i uwielbienie Boga, który wyzwala, akt żalu, wyznanie wiary w Jezusa jedynego Pana i Zbawiciela, przebaczenie w imię Jezusa, wyrzeczenie się grzechu i zła w imię Jezusa, nakaz złym duchom, aby odeszły w imię Jezusa, prośba o błogosławieństwo Ojca, powierzenie się Maryi. W przypadku nałogów można też rozważyć skorzystanie z terapii uzależnień, programu „wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia” itp.

e) od opętania przez  posługę egzorcystów, spowiedź, Eucharystię, modlitwę uwolnienia, zaangażowanie w życie chrześcijańskie, 

f) od smutku, lęków, niepokojów, samotności, przynosząc pokój serca, gdyż On jest księciem pokoju. Przydatna jest codzienna modlitwa wdzięczności, uwielbienia, znalezienie wspólnoty katolickiej.

Modlitwa: Ojcze uwielbiam Cię, że posłałeś mi Jezusa, aby mnie uwolnił z niewoli szatana, grzechu, śmierci, lęku, samotności itp. Tobie chwała na wieki. Amen.