Wiara i nawrócenie

  • Drukuj

W tej katechezie, chciałbym ukazać, czym jest czym jest wiara, jako odpowiedź człowieka na Boże objawienie, zaufanie Bożemu Słowu, posłuszeństwo Bogu.

Z wiary wynika nawrócenie, czyli zmiana sposobu myślenia i postępowania. Wiara i nawrócenie łączą się ze sobą (z wiary wynika nawrócenie) i mogą też stanowić pewną drogę, proces.

Notatka:

1.Kiedy Jezus rozpoczynał swoją publiczną działalność, nawoływał: "Czas się wypełnił i nadchodzi już królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" (Mk 1,15). Wiara i nawrócenie są jak dwie strony monety.

2. Z Biblii i nauczania Kościoła wynika, że Stwórca, który daje się ludziom poznać, daje też łaskę (dar) wiary. Oczekuje też odpowiedzi – świadomej i dobrowolnej decyzji wiary. Wierzyć to odpowiedzieć pozytywnie na Boże objawienie, zawarte w Biblii i Tradycji.  Inaczej wierzyć, to przyjąć za prawdę Boże słowo i zaufać mu, być posłusznym dobremu Bogu, Jego słowu, przykazaniom. Wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego (Rz 10,17). W Biblii przykładami ludzi wiary są Abraham (Rdz 12,1-8) i Maryja (Łk 1,26-38).

3. Wg ks. prof. E. Stańka można wyróżnić kilka „stopni” wiary: 1. Wiara w Boga (Jego istnienie) 2. Wiara Bogu (posłuszeństwo Bożemu słowu, przykazaniom, ST, 3. Wiara w Jezusa jako Syna Bożego, 4. Wiara Jezusowi (zaufanie słowom Ewangelii, NT) 5. Wiara w Kościół – wspólnotę założoną przez Jezusa, w której żyje i działa Duch Św. 6. Wiara Kościołowi – posłuszeństwo Jego nauczaniu.

4. Nawrócenie – to przemiana myślenia i postępowania, pod wpływem Słowa Bożego, wiary. Jest procesem, w którym upodabniamy się do Jezusa, by myśleć, czuć i postępować, jak On. Można wyróżnić:

a) nawrócenie z niewiary (ateizmu) do wiary,

b) z życia w grzechu, do życia w łasce uświęcającej,

c) z innej religii np. islamu, judaizmu na katolicyzm (np. św. Paweł Dz 9,1-19),

d) z wiary tradycyjnej do relacyjnej, świadomego życia z Bogiem, postawienie Jezusa w centrum swego życia, odnowienie chrztu, (Rz 10,10),

e) nawrócenie jako proces trwający całe życie, aby dostosowywać swoje myślenie i postępowanie do Słowa Bożego (np. Iz 55,6-11; Dz 10,1-33).

Modlitwa: Panie Jezu dziękuję Ci za dar wiary, proszę umacniaj i ożywiaj moją wiarę, pomóż mi ciągle nawracać się do Ciebie, abym był coraz bardziej podobny do Ciebie.