W poszukiwaniu Boga – Objawienie Pańskie

„Kto szuka prawdy, szuka Boga, nawet, gdyby o tym nie wiedział” św. Edyta Stein

 

„Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny” (Mt 2,1-12).

1.6.01 obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego. W liturgii godzin wspomina się wtedy trzy wydarzenia:

a) pokłon mędrców wobec nowonarodzonego Króla żydowskiego (Mt 2,1-18). Ewangelia nie podaje ich liczby, natomiast ponieważ złożyli trzy dary, stąd przypuszcza się, że było ich trzech. Byli to prawdopodobnie kapłani perscy i astrologowie z Mezopotamii. Mędrców do podróży sprowokowała gwiazda. Mogło to być zjawisko astronomiczne: kometa, wybuch gwiazdy, lub zbliżenie się planet Jowisza (gwiazda królewska) i Saturna (m.in. symbol Żydów). Zjawisko to miało miejsce w 7 r. p.n.e. Tradycja w VI w. nadała im imiona Kacpra, Melchiora i Baltazara. W ich święto piszemy poświęconą kreda na drzwiach domów C+M+B i aktualny rok. Skrót ten oznacza po łacinie „Christus mansionem benedicat” – Niech Chrystus błogosławi ten dom.

b) chrzest Jezusa w rzece Jordan (J 2,19-28). W tym wydarzeniu Jezus solidaryzuje się z grzeszną ludzkością. W przyszłości weźmie na siebie konsekwencję ludzkich grzechów. Jan chrzciciel nazwał Jezusa Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata (J 1,29). W wydarzeniu tym objawia się cała Trócja św. Słowa „Ty jesteś moim synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”, Bóg wypowiada też do każdego z nas w chwili chrztu. Chrzest w Jordanie zapowiada, że Jezus ustanowi sakrament chrztu po swoim zmartwychwstaniu (Mt 28,16-20).

c) objawienie mocy Jezusa podczas wesela w kanie Galilejskiej (J 2,1-12). Jezus przemienił wodę w wino (ok. 300 litrów), zaradzając prozaicznym potrzebom gospodarzy wesela. W Biblii wino jest symbolem radości, miłości. Cud ten wskazuje na zainteresowanie Boga naszymi zwyczajnymi problemami, na Jego uczestnictwo w naszej codzienności. Bóg jest dobry i hojny, dba o nasze potrzeby i to nie tylko podstawowe. Jezus na weselu uświęca godziwą zabawę, śpiew, taniec, ludzką miłość i małżeństwo.

2. Objawienie Pańskie to dzień poświęcony misjom. Jest tak dlatego, że wówczas Bóg przez Jezusa objawił się przedstawicielom różnych narodów reprezentowanych przez mędrców. Każdy człowiek ma prawo dowiedzieć się o Dobrej Nowinie o miłości Boga i zbawieniu w Jezusie ponieważ Chrystus każdego odkupił. Misje wynikają z nakazu Syna Bożego i są sprawą wiary (Mt 28,16-20). Jeśli uznajemy wiarę za coś ważnego, to warto o nią dbać i się nią dzielić. Jednocześnie każdy wezwany jest do osobistego poszukiwania prawdy o Bogu, człowieku, życiu i świecie.

3. W tym dniu modlimy się za ludzi poszukujących prawdy i Boga. Dobry Bóg objawił nowinę o narodzeniu swego Syna prostym i ubogim pasterzom za pośrednictwem aniołów (Łk 2,8-20). Objawił się też uczonym i bogatym mędrcom, którzy obserwowali gwiazdy i studiowali Pisma. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie poznali prawdę i zostali zbawieni (1Tm 2,4). Warto pamiętać, że to przede wszystkim Bóg szuka ludzi zagubionych po grzechu pierworodnym. Szuka, bo kocha, dlatego stał się człowiekiem. Pozwól się odnaleźć Bogu.

Modlitwa: Panie Jezu, dziękuję Ci za to że objawiasz nam Ojca. Dzięki Tobie jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. Chwała Tobie Panie.